Di sản văn hóa

Di sản văn hóa là di sản của các hiện vật vật thể và các thuộc tính phi vật thể của một nhóm hay xã hội được kế thừa từ các thế hệ trước, đã duy trì đến hiện nay và dành cho các thế hệ mai sau.

Get real time update about this post category directly on your device, subscribe now.


Warning: file_exists(): File name is longer than the maximum allowed path length on this platform (4096): /www/wwwroot/Tuyen_Pham/cafeso.net/wp-content/uploads/https://res.cloudinary.com/cafesonet/images/v1607597351/nuoc-bien-mau-xanh_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007af00a_11007a in /www/wwwroot/Tuyen_Pham/cafeso.net/wp-content/plugins/cloudinary-image-management-and-manipulation-in-the-cloud-cdn/php/sync/class-storage.php on line 180

Tiêu điểm.

Trending.