Albert Einstein

25/11/1915 – Công trình nghiên cứu về Thuyết tương đối rộng của Albert Einstein được công bố

Hiện tại, Thuyết tương đối rộng được coi là lý thuyết mô tả hoàn chỉnh nhất lực hấp dẫn của vật lý học hiện đại. 25/11/1915 - Albert Einstein giới thiệu công trình nghiên cứu về Thuyết tương đối rộng...